Bizi takip edin.

İletişim Merkezi

0 (286) 618 10 10
Ezine İlçesi Kapalı Pazaryerinde Bulunan, Cumhuriyet Mahallesi 282 Ada 32 Parselde Kayıtlı 22 Eylül Caddesi No: 12av Dış Kapı Nolu Deponun Kiralanmasına Ait İhale İlanıdır.
İhale Tarihi : 11.06.2024

Ezine İlçesi Kapalı Pazaryerinde Bulunan, Cumhuriyet Mahallesi 282 Ada 32 Parselde Kayıtlı 22 Eylül Caddesi

No: 12av Dış Kapı Nolu Deponun Kiralanmasına Ait İhale İlanıdır.

Aşağıda özellikleri belirtilen, mülkiyeti Belediyemize ait olan taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun

45. maddesine göre “Açık Teklif ” usulüyle 11.06.2024 tarihinde, tabloda belirtilen gün ve saatte Belediyemiz Encümen Salonunda kiralama ihalesi yapılacaktır.

 

İHALE TARİHİ

 

SAATİ

 

DEPO NO

 

CİNSİ

 

KAT

 

M2

 

MUHAMMEN KİRA BEDEL AYLIK-YILLIK

 

GEÇİCİ

TEMİNAT

 

11.06.2024

 

 11.00

 

12AV

 

DEPO

 

1

 

140,00

 

  4.000,00TL– 48.000,00TL

 

4.000,00 TL

 

  1. İhaleye ait şartname mesai saatleri içinde Belediye Zabıta Müdürlüğü’nden 4.000 (dört bin) TL bedel ile temin edilebilir.
  2. İstenilen teminat ve Belgeler:

 İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

 

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

1-Nüfus cüzdanı fotokopisi

2-Nüfus kayıt örneği,

3-İkametgâh belgesi,

4-İmza beyannamesi

5-Temsil durumunda; kiralama ihalesi için noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

6-Geçici teminatı yatırdığına dair makbuz,

7-Şartname bedeli makbuzu,

8-Ezine Belediye Başkanlığı’na borcu olmadığına dair belge

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

1-Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

2-Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü,

3-Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

4-Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,

5-Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

6-Temsil durumunda; Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

7- Geçici teminatı yatırdığına dair makbuz,

9- Şartname bedeli makbuzu,

8-Ezine Belediye Başkanlığı’na borcu olmadığına dair belge

  1. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
  2. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri geçerlidir.
  3. Ezine Belediye Başkanlığı ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.
    İlan olunur.

     

EZİNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İHALE İLANI