Bizi takip edin.

İletişim Merkezi

0 (286) 618 10 10

Aydınlatma Metinleri

 

EZİNE BELEDİYESİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN İŞ YERİ ÇALIŞMA RUHSAT TALEBİNDE BULUNAN KİŞİ AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Ezine Belediyesi tarafından hazırlanmıştır.  

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Ezine Belediyesi (“Belediye”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

İnternet Adresi: www.ezine.bel.tr

Telefon Numarası: 0 (286) 618 10 10

E-Posta Adresi: info@ezine.bel.tr

KEP Adresi: ezinebelediye@hs01.kep.tr

Adres: Cumhuriyet Mah. Org. Nahit Şenoğul Cad. No:2 17600 Ezine ÇANAKKALE

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Belediyemiz nezdinde kişisel verileriniz, gerek 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili mevzuatın kurumumuza yüklemiş olduğu sorumluluklar çerçevesinde; Kanun'un temel ilkelerine bağlı kalmak kaydıyla Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olacak şekilde tarafımızca veya görevlendireceğimiz gerçek/tüzel kişi veri işleyenlerce işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz aşağıda belirtilen durum ve koşullardaki işleme amaçlarımız doğrultusunda işlenmektedir:

 • Ruhsat ve iskan faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Ruhsatlandırılan işletmelerin ilgili kurumlara bildiriminin yapılması,
 • Ruhsat bilgilendirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Talep ve şikayetlerin takibi,
 • Dilekçe başvuru faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Ada-parsel faaliyetlerinin  yürütülmesi,
 • Evrak kayıt faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Emlak ve istimlak faaliyetlerinin yönetilmesi,
 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakların kullanılabilmesi,
 • Adli ve idari soruşturmalar kapsamında ilgili makamın talep etmesi ve cevap verilmesinin zorunlu olması halinde yasal yükümlülüğün yerine getirilebilmesi,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler;

• 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili sair kanun/mevzuatlar uyarınca onay ve/veya imzanızla tanzim edilen belediyecilik işlemlerine ilişkin tüm beyanname/bilgilendirme formları ve sair belgelerle,

• Belediyemiz hizmet birimleri,

• E-Belediye işlemleri, mobil uygulamalar

gibi kanallar aracılığı ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

Kişisel veriler, kurum faaliyetlerinin sürdürebilmesi için KVKK’nın 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verileri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve ilgili sair mevzuat tarafından öngörülen esas ve usuller doğrultusunda işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçların sağlanması ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle işlenebilmektedir.

İşyeri çalışma ruhsatı kapsamında işlenen kişisel verilerinizin temininde;

3572 Sayılı İşyeri  Açma  Ve  Çalışma  Ruhsatlarına  Dair  Kanun  Hükmünde  Kararnamenin  Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun

25902 Sayılı İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

5393 Sayılı Belediye Kanunu

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na dayanılmaktadır.

 

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde,

• Kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek hukuki sebebiyle yetki kamu kuruluşlarına,

•Ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla sınırlı olarak tedarikçilerimize, alt yüklenicilerimize, bağlı iştiraklerimize, işbirliği halinde olduğumuz kurum ve kuruluşlara

• Sözleşmenin ifası hukuki sebebi ihale yapılan şirketlere,

•Yurtiçinde bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), güvenlik, çağrı merkezi, satış, pazarlama gibi alanlarda dışarıdan hizmet alınan üçüncü kişilerle,

•İlgili mevzuatlar ve hukuki yükümlülüklerimiz gereğince resmi kurumlarla aktarılabilmektedir.

5. İlgili Kişinin Hakları

İlgili kişiler Kanun'un 11. maddesi uyarıca aşağıdaki haklara sahiptirler:

 • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.
 • İlgili kişi bu haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'e uygun bir şekilde iletebilir. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep dilekçenizi bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ezinebelediye@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.
 • İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

Detaylı bilgi için www.ezine.bel.tr adresinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikamızı inceleyebilirsiniz.