Bizi takip edin.

İletişim Merkezi

0 (286) 618 10 10

Aydınlatma Metinleri

 

EZİNE BELEDİYESİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Ezine Belediyesi tarafından hazırlanmıştır.

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Ezine Belediyesi tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

İnternet Adresi: www.ezine.bel.tr

Telefon Numarası: 0 (286) 618 10 10

E-Posta Adresi: info@ezine.bel.tr

KEP Adresi: ezinebelediye@hs01.kep.tr

Adres: Cumhuriyet Mah. Org. Nahit Şenoğul Cad. No:2 17600 Ezine ÇANAKKALE

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Ezine Belediyesi olarak kişisel verilerinizi, çalışan adayı-işveren adayı hukuki ilişkisi içerisinde iş sözleşmesinin kurulması için gerekli olması sebebiyle aşağıdaki amaçlarla işlemekteyiz;

 • Yeni personel istihdam edilmesi,
 • Ezine Belediyesi‘nin iş koşulları için gerekli olan eğitim, sağlık, nitelik ve becerilerin tespiti ve değerlendirilmesi,
 • Personel adaylarının incelenmesi ve istihdam edilecek yeni adayın tespit edilmesi,
 • Özgeçmişinizde yer verdiğiniz referans kişiler ile tarafınıza ait verilerin ve bilgilerin teyit edilmesi,
 • Aday olunan pozisyonla ne kadar örtüştüğünüzün doğrulanması ve ileriye dönük teyit için özgeçmiş bilgilerinizin kaydedilmesi,
 • Belediye içerisinde güvenliğin sağlanması,
 • Ezine Belediyesi binalarında giriş çıkışın temin edilmesi,
 • Kurum kültürü ve teamüllerine uyum sağlama eğilimlerinin belirlenmesi,
 • İletişimin sağlanması,
 • Ücret bilgi ve skalasının belirlenmesi

Amaçlarıyla işlenmektedir.

 

 

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Belediyemiz ile temas etmeniz halinde; yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan dijital başvuru formu, çalışan adaylarının Belediyemize e-posta, kargo, faks, internet sitesi kanalları, referans veya benzeri yöntemlerle ulaştırdıkları özgeçmişleri ile istihdam veya danışmanlık şirketleri vasıtasıyla elektronik ve/veya fiziki ortamdan toplanmaktadır. Ayrıca, kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde düzenlenen sözleşmenin kurulması ve ifası, meşru menfaat ile bulunması halinde açık rıza hukuki sebeplerine dayalı olarak toplanmaktadır.

Ayrıca yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek, Ezine Belediyesi ‘nın hizmetlerini geliştirmeye ve daha efektif hale getirmeye yönelik meşru menfaati gereği kişisel verileriniz toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Ezine Belediyesi tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır. Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Ezine Belediyesi veri akışlarından çıkarılacaktır.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz; güvenliğiniz ve Belediyemizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar, Ezine Belediyesi nam ve hesabına faaliyette bulunanlar ve temsilcilerimize ile paylaşılabilir.  Ezine Belediyesi veri Sorumlusu sıfatı ile işlediği çalışan adaylarına ait kişisel verileri referans gösterilen kişilere genel olarak çalışan aday profilinin yatkınlığının tespiti amacıyla aktarmaktadır.

5. İlgili Kişinin Hakları

İlgili kişiler Kanun'un 11. maddesi uyarıca aşağıdaki haklara sahiptirler:

 • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.
 • İlgili kişi bu haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'e uygun bir şekilde iletebilir. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep dilekçenizi bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ezinebelediye@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.
 • İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

Detaylı bilgi için www.ezine.bel.tr adresinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikamızı inceleyebilirsiniz.