Bizi takip edin.

İletişim Merkezi

0 (286) 618 10 10

Aydınlatma Metinleri

EZİNE BELEDİYESİ

SOSYAL MEDYA HESABI AYDINLATMA METNİ

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Ezine Belediyesi tarafından hazırlanmıştır.

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Ezine Belediyesi (“Belediye”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

İnternet Adresi: www.ezine.bel.tr

Telefon Numarası: 0 (286) 618 10 10

E-Posta Adresi: info@ezine.bel.tr

KEP Adresi: ezinebelediye@hs01.kep.tr

Adres: Cumhuriyet Mah. Org. Nahit Şenoğul Cad. No:2 17600 Ezine ÇANAKKALE

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Başta fotoğraflarınız olmak üzere, kişisel verileriniz veya ziyaretiniz; belediyecilik faaliyetleri, yapılan etkinlikler/yarışmalar/kampanyalar/reklamlar kapsamında, İdare tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, İdare’nin tüm projelerinde ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, İdare tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla, Kanun’un 5. ve/veya 6. Maddesinde belirtilen şartlar dahilinde ve/veya veri sahibinin açık rızasının gerekmesi halinde açık rızasına dayalı işlenmektedir.

 

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz, İdare tarafından fiziki ve elektronik yöntemler ve Belediye tarafından kullanılan Facebook, Twitter, Instagram  gibi sosyal medya hesapları ile Kanun’un 5. ve/veya 6. Maddesinde belirtilen şartlar dahilinde ve/veya veri sahibinin açık rızasının gerekmesi halinde açık rızasına dayalı olarak toplanmaktadır.

Toplanan kişisel verileriniz, bu metnin 2. Maddesinde belirtilen amaçlarla işlenebilecek ve aktarılabilecektir.

 

 

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıdaki belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi kapsamında, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, İdare’nin işbirliği içerisinde olduğu belediyelere ve belediye şirketlerine, Kanun’un 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları, işburada yazan amaçların gerçekleşmesi için veya veri sahibinin açık rızasının gerekmesi halinde açık rızasına dayalı aktarılabilecektir.

 

5. İlgili Kişinin Hakları

Belediye bünyesinde kişisel verisi işlenen gerçek kişiler Kanun'un 11. maddesi uyarıca aşağıdaki haklara sahiptirler:

  • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.
  • İlgili kişi bu haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'e uygun bir şekilde iletebilir. İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır. Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.

 

Detaylı bilgi için www.ezine.bel.tr adresinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikamızı inceleyebilirsiniz.