İHALELER

Seferşah Mahallesi 2 Ada 339 Nolu Parselde Bulunan Satışı Yapılacak Gayrimenkullere Ait İhale İlanı

 

Aşağıda özellikleri belirtilen, mülkiyeti Belediyemize ait olan taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre “Açık Teklif ” usulüyle, tabloda belirtilen gün ve saatte Belediyemiz Encümen Salonunda satış ihalesi yapılacaktır.

EZİNE İLÇESİ SEFERŞAH MAHALLESİ 2 ADA 339 NOLU PARSELDE BULUNAN  SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLERE AİT İHALE İLANIDIR.


1.İhaleye ait Şartname mesai saatleri içinde Belediye veznesine 100,00 TL bedel yatırılarak  Fen İşleri Müdürlüğü'nden temin edilebilir.

2.İhaleye katılmak için istenen belgeler;
a-) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.
b-) Son altı aya ait Kanuni İkametgah.
c-) Son altı aya ait tasdikli Nüfus Sureti.
ç-) Gerçek kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerin son altı aylık satış ihalesi için  Noter tasdikli vekaletname örneği.
d-) İstekli Tüzel kişi; Türkiye'de tebligat adres beyanı, Sanayi veya Ticaret Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya  vekaletname.
e-) Taşınmazın ada , parsel ve bağımsız bölüm numarası  yazılı geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu ile şartname bedeli makbuzu.

f) Ezine Belediye Başkanlığına borcu olmadığına dair belge

g-) İsteklilerin ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

1.Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir..

2.2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri geçerlidir.

3.Ezine Belediye Başkanlığı ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.

EZİNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İHALE İLANI