İHALELER

Pazaryeri kullanım alanları ihale ilanıdır.


EZİNE  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Pazar yeri kullanım alanları ihale edilecektir

1-) Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 22 Eylül Caddesi Erenler Altı Mevkii’nde yapımı bitmek üzere olan Kapalı Pazar yerinde; 3x2,5 m’lik 5 adet köşe Sebze-Meyve Satış , 5 adet köşe  Tuhafiye Peronunun tahsis işlemi yapılacaktır.

2-) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi hükümleri gereğince, Açık Teklif Usulü artırma ve Ezine Belediye Başkanlığı Pazaryerleri hakkındaki yönetmeliğin 13.Maddesi a bendinde gereği, boş olan peronların Belediyemiz Encümenince açık ihale yapmak suretiyle 16.06.2020 Salı günü saat:11:00’da Belediye Meclis Binası Toplantı Salonunda, Ezine Belediyesi Encümeni huzurunda birbirini takiben yapılacaktır.

3-)  - Sebze-Meyve ve Diğer Gıda Satış bölümünde; A3, A4, A10, B10, A12 nolu peronlar beher adedi 45.000,00 TL,
- Ayakkabı-Konfeksiyon-Bijuteri Bölümünde yer alan; L23, L24, L35, L36, O24 nolu peronlar beher adedi 25.000,00 TL muhammen bedel olarak belirlenmiştir.

4-) İhaleye katılmak isteyenler 1.000,00 TL ( KDV Dahil ) karşılığı, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü’nden dosyayı satın alabileceklerdir.

5-) İhaleye katılmak isteyenler Sebze-Meyve ve Diğer Gıda peronlarında katılacağı her peron için ayrı ayrı 1.350,00 TL Teminat yatıracaklardır. Ayakkabı-Konfeksiyon-Bijuteri peronlarında katılacağı her peron için ayrı ayrı 750,00 TL Teminat yatıracaklardır.
İhale Kararının adı geçene tebliğinden sonra, 15 gün içinde ihale tutarının %100 ‘ü peşin olarak  ödenecektir.

6-) İhaleye Katılabilme Şartları,
a-) İhaleye katılacak olanların son 3 yılda Ezine İlçesi ve Köyleri Nüfusuna kayıtlı olmaları şarttır.

b-) İkametgah il muhabiri.

c-) Yapılacak olan ihalede bir kişi en fazla iki peron yer alabilir. Kapalı Pazaryerinde 2 peron yeri olan ihaleye giremez.

d-) “c” bendine aykırı hareket edip, ihaleye girip de ihaleyi alması halinde, iş bu ihale kararı iptal edilip teminatı irat kaydedilecektir.

7-) İhaleye katılabilmek için katılımcıların aşağıdaki belgeleri, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü’ne dosya halinde vermesi gerekmektedir. Dosyalar en son 15/06/2020 Pazartesi günü Saat 17.00 ‘ye kadar Belediye Fen İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilecektir. Bu saatten sonra dosya alınmayacaktır.
DOSYADA BULUNMASI GEREKEN BELGELER:
a-) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

b-) İkametgah Belgesi,

c-) İhaleye katılacak kişiler adına Ezine Belediyesine borcu olmadığına dair Gelir Şefliğinden alacakları BORCU YOKTUR yazısı.

d-) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi.

e-) Tüzel kişiliklerden, 2019 yılı içinde alınmış Tüzel kişiliğin Çanakkale Ticaret Sicil Müdürlüğüne kayıtlı olduğunu gösteren.

f-) Teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile yetkili olduklarını gösterir noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri.

e-) Gerçek kişilerden Esnaf Odası Kayıt Belgesi veya Çiftçi Kayıt Belgesi (gireceği alan ile ilgili olmak zorundadır)

8-) İsteklilerin belirtilen günde, ihale saatinden evvel ( saat:09:30 ) Belediye Encümeni huzurunda hazır bulunmaları,
İlan olunur.