İHALELER

Pazar yeri kullanım alanları ihalesi

EZİNE  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Pazar yeri kullanım alanları ihale edilecektir

 

1-) Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 22 Eylül Caddesi Erenler Altı Mevkii’nde yapımı bitmek üzere olan Kapalı Pazar yerinde; 3x2,5 m’lik 4 adet köşe ve 6 adet orta Sebze-Meyve Satış yeri ile  4 adet köşe ve 6 adet  Tuhafiye Peronunun tahsis işlemi yapılacaktır.

 

2-) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi hükümleri gereğince, Açık Teklif Usulü artırma ve Ezine Belediye Başkanlığı Pazaryerleri hakkındaki yönetmeliğin 13.Maddesi a bendinde gereği, boş olan peronların Belediyemiz Encümenince açık ihale yapmak suretiyle 25.12.2020 Cuma günü saat:11:00’da Belediye Meclis Binası Toplantı Salonunda, Ezine Belediyesi Encümeni huzurunda birbirini takiben yapılacaktır.

 

3-)  - Sebze-Meyve ve Diğer Gıda Satış bölümünde; R13, R14, R19, R20 nolu köşe peronlar beher adedi 45.000,00 TL ile R8,R10,R15,R16,R17,R18 nolu orta beher adedi 35.000,00 TL,

- Ayakkabı-Konfeksiyon-Bijuteri Bölümünde yer alan; S13, S14, S21, S22 nolu köşe peronlar beher adedi 25.000,00 TL ile S15,S16,S17,S18,S19,S20 nolu orta peronlar 20.000,00 TL muhammen bedel olarak belirlenmiştir.

 

4-) İhaleye katılmak isteyenler 1.000,00 TL ( KDV Dahil ) karşılığı, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü’nden dosyayı satın alabileceklerdir.

 

5-) İhaleye katılmak isteyenler Sebze-Meyve ve Diğer Gıda ile Ayakkabı-Konfeksiyon-Bijuteri peronlarında katılacağı her peron için ayrı ayrı 3.000,00 TL Teminat yatıracaklardır.

İhale Kararının adı geçene tebliğinden sonra, 15 gün içinde ihale tutarının %100 ‘ü peşin olarak  ödenecektir.

 

6-) İhaleye Katılabilme Şartları,

a-) İhaleye katılacak olanların son 3 yılda Çanakkale İl Nüfusuna kayıtlı olmaları şarttır.

 

b-) İkametgah il muhabiri.

 

c-) Yapılacak olan ihalede bir kişi en fazla iki peron yer alabilir. Kapalı Pazaryerinde 2 peron yeri olan ihaleye giremez.

 

d-) “c” bendine aykırı hareket edip, ihaleye girip de ihaleyi alması halinde, iş bu ihale kararı iptal edilip teminatı irat kaydedilecektir.

 

7-) İhaleye katılabilmek için katılımcıların aşağıdaki belgeleri, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü’ne dosya halinde vermesi gerekmektedir. Dosyalar en son 25/12/2020 Pazartesi günü Saat 10.00 ‘a kadar Belediye Fen İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilecektir. Bu saatten sonra dosya alınmayacaktır.

DOSYADA BULUNMASI GEREKEN BELGELER:

a-) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

 

b-) İkametgah Belgesi,

 

c-) İhaleye katılacak kişiler adına Ezine Belediyesine borcu olmadığına dair Gelir Şefliğinden alacakları BORCU YOKTUR yazısı.

 

d-) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi.

 

e-) Tüzel kişiliklerden, 2019 yılı içinde alınmış Tüzel kişiliğin Çanakkale Ticaret Sicil Müdürlüğüne kayıtlı olduğunu gösteren.

 

f-) Teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile yetkili olduklarını gösterir noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri.

 

e-) Gerçek kişilerden Esnaf Odası Kayıt Belgesi veya Çiftçi Kayıt Belgesi (gireceği alan ile ilgili olmak zorundadır)

 

8-) İsteklilerin belirtilen günde, ihale saatinden evvel ( saat:10.30) Belediye Encümeni huzurunda hazır bulunmaları,

İlan olunur.

                                                                                                                      Murat DURMUŞ

                                                                                                                          Mühendis