İHALELER

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Seferşah Mahallesi Atatürk Caddesi No:61/R’de bulunan 24 m²’lik

İ L A N                                                       :

 

EZİNE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

1-) Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Seferşah Mahallesi Atatürk Caddesi No:61/R’de bulunan 24 m²’lik 1 yıllığına 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü arttırma sureti ile 10/09/2019 Salı günü saat 14:30'da Belediye Encümeni huzurunda açık teklif usulü arttırma sureti ile kiraya verilecektir.

 

2-)İşyerinin aylık muhammen kira bedeli 400.-TL olup, geçici teminat miktarı 500-TL'sıdır. İhaleye katılacaklar geçici teminatlarını Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacakları teslimat müzekkeresi ile Ezine Ziraat Bankası 11637978–5001 (IBAN 12000100007311637978–5001) no’lu Belediye hesabına 09/09/2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar yatırarak buradan alacakları dekontları da bir nüshasını Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Servisine bir nüshasını da Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü Kalemine teslim etmeleri gerekmektedir.

 

3-)Kira süresinin belediye encümenince uzatılması halinde işyerinin kira artışı bir önceki kira yılından tüketici fiyat endeksindeki 12 aylık ortalamalara göre değişim oranında artırılacaktır. İhaleye çıkacak yerin şartname ve ekleri 200.-TL’sı karşılığında Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden alınabilecek olup, İhaleye katılacaklar Yerleşim Yeri Belgelerini (Son 1 “bir” ay içinde alınmış), Nüfus Cüzdanı Fotokopilerini, Telefon Numaralarını, Faks Numarası ile Elektronik Posta adresi bilgilerini ihale tarihinden önce Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

 

4-)İstenilen teminat ve Belgeler:

 

İhaleye katılacakların, yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi de vermeleri şarttır.

 

1-Ticaret veya Sanayi Odası belgesi vermesi.

 

—Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya sanayi odasından veya benzeri makamdan, (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge veya noter tasdikli sureti.

—Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) daki esaslara göre temin edecekleri belge.

 

2-imza sirküleri vermesi.

 

—Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri.

—Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri.

—Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.

 

5-) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir. Ayrıca ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)

 

6-)Katılımcılar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname verecektir.

 

7-)Bahse konu yer işyeri dışında her hangi bir amaç için kullanılamaz. Aksi tespit edildiğinde sözleşme tek taraflı fesih edilir. Ayrıca kiracının işyerinde yapmak istediği tadilat ve değişiklikler Belediyenin yazılı izniyle Belediye kontrolünde yapılacaktır. Yapılan değişiklikler veya herhangi bir sebeple taraflarca fesih halinde kira süresi bitiminde veya kira akdinin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde belediyeye kalacak olup kiracı hiç bir hak iddia edemeyecektir.