İHALELER

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Danişment Mahallesinde 221 ada 8 parseldeki taşınmaz satışı...

İ L A N                                                       :

 

1.Belediye Meclisimizin 06.09.2017 tarih ve 2017/61 no'lu kararı ile satışına karar verilen İlçemiz Danişment mahallesinde tapunun 221 ada 8 parsel no'sunda kayıtlı 230.13 m2 miktarındaki taşınmaz avlulu kargir ev 2886 sayılı Devlet İhale kanununun 45.maddesi gereği açık teklif usulü ihale ile satılacaktır.

2.İhale 17.04.2018 Salı günü saat:14:00 de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3.Taşınmazın muammen bedellerine% 18 Katma Değer Vergisi dahil edilmemiş olup,taşınmaz değerleri üzerine K.D.V. dahil  edilecektir.

4.İhale neticesinde ihale üzerinde kalan geçici teminatı kesin teminata tamamlayıp ihale masraflarını yatırmak zorundadır.Arsa bedeli peşin olarak tahsil edilecektir.

5.Encümenimiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte yetkilidir. Encümenin ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

6.Tapu devir masrafları alıcıya aittir.

7.2886 sayılı yasanın 6.maddesinde yazılı kişiler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

8.İhale aynı gün neticelendirilir veya iptal edilir.

9.Taşınmazın geçici teminatı %3 olup 1380.78-TL ihaleden en geç 2 saat önce Belediye hesabına yatırılacaktır.Kati teminat %6 olup ihaleden sonra bir hafta içersinde geçici teminat kati teminata dönüştürülecek, bir ay içersinde de tapu işlemleri yapılacaktır.Yapılmadığı taktirde kesin teminat Belediyeye irad kaydedilir.

10. İstenilen teminat ve Belgeler:

İhaleye katılacakların, yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslelô kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarım gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi de vermeleri şarttır.

 

1-Ticaret veya Sanavi Odası belgesi vermesi.

 

-Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya sanayi odasından veya benzeri makamdan, (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge veya noter tasdikli sureti.

-Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) daki esaslara göre temin edecekleri belge.

2-imza sirküleri vermesi.

-Gerçek  kişi olması halinde noter tasdikli imza  sirküleri.

-Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri.

-Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.

11. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak noter tasdikli Ortak Girişim Beyarınamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesivermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleş mesi verilir. Ayrıca ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)

12.  Herhangi bir anlaşmazlık vukuunda Ezine Mahkemeleri yetkilidir.