İHALELER

Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Camikebir Mahallesi Panayır yeri 1. Sokak 17 kapı no’da bulunan 27,50 m²’lik işyerimiz

İ L A N                                                       :

 

EZİNE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

1-)Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Camikebir Mahallesi Panayır yeri 1. Sokak 17 kapı no’da bulunan 27,50 m²’lik işyerimiz 3 yıllığına 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü arttırma sureti ile 21/06/2016 tarihine rastlayan Salı günü saat 16:00'da Belediye Encümeni huzurunda açık teklif usulü arttırma sureti ile kiraya verilecektir.

 

2-)İşyerinin aylık muhammen kira bedeli 200.-TL olup, geçici teminat miktarı 250-TL'sıdır. İhaleye katılacaklar ihale saatinden evvel geçici teminatlarını Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacakları teslimat müzekkeresi ile Ezine Ziraat Bankası 11637978–5001 (IBAN 12000100007311637978–5001) no’lu Belediye hesabına yatırarak buradan alacakları dekontları da İhale günü saatine kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edecek olup, ayrıca İhaleye teminat mektubu vermek suretiyle katılacaklarda yine teminat mektuplarını belirtilen sürede vermeleri şarttır.

 

3-)Kira süresi sonunda kira süresinin uzatılıp uzatılmayacağına Belediyemiz encümeni karar verecektir. İşyerinin kira artışı yıllık %10 oranında arttırılacaktır. İhaleye çıkacak yerin şartname ve ekleri 50.-TL’sı karşılığında Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden alınacak olup, İhaleye katılacaklar Yerleşim Yeri Belgelerini, Nüfus Cüzdanı Fotokopilerini ve diğer iletişim bilgilerini Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

 

4-)İstenilen teminat ve Belgeler:

 

İhaleye katılacakların, yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi de vermeleri şarttır.

 

1-Ticaret veya Sanayi Odası belgesi vermesi.

—Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

—Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya sanayi odasından veya benzeri makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

—Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge.

 

2-imza sirküleri vermesi.

—Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri.

—Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri.

 

—Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.