İHALELER

Kestanbol Jeotermal Kaplıcası İhale İlanı

İ L A N                                                       :

EZİNE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1-) Mülkiyeti Belediyemize ait Çanakkale İli Ezine İlçesi Körüktaşı Köyü Ilıca Deresi mevkiinde 167 ada 1 parsel ile 168 ada 1 parselde bulunan 1 Adet Ana Bina ve Restoran(Zemin + Birinci Katlı olarak 400.00 m²); Zemin Katta 12 Adet Motel Odası ve Bodrum Katta 7 Adet Günübirlik Duş Odası(Zemin + Bodrum Katlı olarak 700.00 m²); Zemin Katta 12 Adet konaklama amaçlı oda, Birinci Katta 14 Adet konaklama amaçlı oda, İkinci Katta 4 Adet Motel odası olmak üzere toplam 30 Odalı 2,5 katlı Motel Binası, Ofis Odaları ve Erkek Havuzu(Zemin Kat + Birinci Kat + Yarım Kat 1380.00 m²); 3 m * 3,15 m’lik 1,5 metre derinliğinde Erkek Termal Havuzu; 3 m * 3 m’lik 1,5 metre derinliğinde Kadın Termal Havuzu(60 m²); Zemin Katta 5 Adet Günübirlik Duş Odaları, Birinci Katta 6 Personel Odası(Zemin + Birinci Katlı olarak 230.00 m²); 1 adet Camii(60.00 m²); 1 Adet Satış Binası-Market(50.00 m²)’ten oluşan ve aynı uygulama alanı içerisinde bulunan, Kaynaktan gelen sıcak suyu muhafaza etmek dinlendirmek ve soğutmak amaçlı 3 Adet Yığma Taş Duvardan yapılan Soğutma ve Bekletme yapıları olmakla birlikte Gezinme alanları, Araç otopark alanı ve Engelli Birey erişimine uygunluğu ile Toplam yapı alanı 2880.00 m²’lik Kestanbol Jeotermal Kaplıcamız Ezine Belediye Meclisimizin 06/02/2020 tarihli kararı çerçevesinde 10 yıllığına 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü arttırma sureti ile 24/03/2020 Salı günü saat 11:00'da Cumhuriyet Mahallesi Org. Nahit Şenoğul Caddesi No:2 adresinde, Ezine Belediye Başkanlık Makamında Belediye Encümeni huzurunda açık teklif usulü arttırma sureti ile kiraya verilecektir.

2-) Kestanbol Jeotermal Kaplıcamızın yıllık muhammen kira bedeli 200.000.-₺’sıdır. Geçici teminat miktarı 60.000.-TL'sı olup, 1 yıllık kira bedeli peşin alınacaktır. İhaleye katılacaklar geçici teminatlarını Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacakları teslimat müzekkeresi ile Ezine Ziraat Bankası 11637978–5001 (IBAN 12000100007311637978–5001) no’lu Belediye hesabına 23/03/2020 Pazartesi günü mesai bitimine kadar yatırarak buradan alacakları dekontları da bir nüshasını Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Servisine bir nüshasını da Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü Kalemine teslim etmeleri gerekmektedir. Anılan tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

3-) İhaleye çıkacak yerin şartname ve ekleri 1.000.-TL’sı karşılığında satın alınabilir. Satın aldığına dair makbuzun bir suretini Yazı İşleri Kalemi servisine teslim etmesi gerekmektedir. Bahse konu yerin şartname ve ekleri her gün mesai saatleri içerisinde ihale gününe kadar bedelsiz olarak Ezine Belediyesi Yazı İşleri Kalemi servisinden (Fotoğraf, Video vb. yapılmaksızın) görülebilir.

4-) İhaleye katılacaklar Yerleşim Yeri Belgelerini(Son 1 “bir” ay içinde alınmış), Nüfus Cüzdanı Fotokopilerini, Telefon Numaralarını, Faks Numarası ile Elektronik Posta adresi bilgilerini ihale tarihinden önce Belediyemiz Yazı İşleri Kalemi servisine teslim edeceklerdir.

5-) İstenilen teminat ve Belgeler:

İhaleye katılacakların, yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri (yazılı olarak), gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi de vermeleri şarttır.

İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi.

1-Ticaret veya Sanayi Odası belgesi vermesi.

  1. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya sanayi odasından veya benzeri makamdan, (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge veya noter tasdikli sureti.

Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirket adına ihaleye girecek kimse veya

kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekaletname ve vekile ait imza sirküleri.

  1. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) daki esaslara göre temin edecekleri belge.

2-İmza sirküleri vermesi.

  1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri.
  2. Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri.

Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.

5-) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir. Ayrıca ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)

6-) Katılımcılar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname verecektir.

7-) Bahse konu Kestanbol Jeotermal Kaplıcası amacı dışında her hangi bir maksat için kullanılamaz. Aksi tespit edildiğinde sözleşme tek taraflı fesih edilir. Ayrıca kiracının Kestanbol Jeotermal Kaplıcasında yapmak istediği tadilat ve değişiklikler Belediyenin yazılı izniyle Belediye kontrolünde yapılacaktır. Yapılan değişiklikler veya herhangi bir sebeple taraflarca fesih halinde kira süresi bitiminde veya kira akdinin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde belediyeye kalacak olup kiracı hiç bir hak iddia edemeyecektir.