İHALELER

İlçemiz Seferşah Mh. Atatürk Cd. No:45/7'de bulunan Z4 sayılı 5,20 m2, Z5 sayılı 4,68 m2 İşyerleri..

İ L A N                                              :

EZİNE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1-)İlçemiz Seferşah Mahallesi Atatürk Caddesi No:45/7'de bulunan Z4 sayılı 5,20 m², Z5 sayılı 4,68 m²'lik işyerleri 1 yıllığına 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü arttırma sureti ile 13/07/2021 Salı günü saat 11:15’de Belediye Encümeni huzurunda açık teklif usulü arttırma sureti ile kiraya verilecektir.

2-)Z4 sayılı işyerinin aylık muhammen kira bedeli 550.-TL’sı olup, geçici teminat miktarı 250-TL'sıdır. Z5 sayılı işyerinin aylık muhammen kira bedeli 550.-TL’sı olup, geçici teminat miktarı 250-TL'sıdır. İhaleye katılacaklar geçici teminatlarını Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacakları teslimat müzekkeresi ile Ezine Ziraat Bankası 11637978–5001 (IBAN 12000100007311637978–5001) no’lu Belediye hesabına 12/07/2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar yatırarak buradan alacakları dekontları da bir nüshasını Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Servisine bir nüshasını da Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü Kalemine teslim edecek olup, ayrıca İhaleye teminat mektubu vermek suretiyle katılacaklarda yine teminat mektuplarını belirtilen sürede vermeleri şarttır.

3-)Kira süresinin belediye encümenince uzatılması halinde işyerlerinin kira artışı bir önceki kira yılından tüketici fiyat endeksindeki 12 aylık ortalamalara göre değişim oranında artırılacaktır. İhaleye çıkacak işyerlerinin şartname ve ekleri, talep sahiplerince Yazı İşleri Müdürlüğümüzden (Her bir işyeri için ayrı ayrı) 1.000.-TL’sı karşılığında mübayaa hakkına haiz olup, İhaleye katılacaklar Yerleşim Yeri Belgelerini (Son 1 “bir” ay içinde alınmış), T.C. Kimlik Kartı/T.C. Nüfus Cüzdanı Fotokopilerini, Telefon Numaralarını, varsa Faks Numarası ile Elektronik Posta adresi bilgilerini ihale tarihinden önce Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

4-)İstenilen teminat ve Belgeler:

İhaleye katılacakların, yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi de vermeleri şarttır.

1-Ticaret veya Sanayi Odası belgesi vermesi.

—Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya sanayi odasından veya benzeri makamdan, (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge veya noter tasdikli sureti.

—Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) daki esaslara göre temin edecekleri belge.

2-imza sirküleri vermesi.

—Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri.

—Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri.

—Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.

5-)İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir. Ayrıca ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)

6-)Katılımcılar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname verecektir.

7-)Bahse konu  işyerleri amacı dışında kullanılamaz. Aksi tespit edildiğinde sözleşme tek taraflı fesih edilir. Ayrıca kiracıların işyerlerinde yapmak istediği tadilat ve değişiklikler Belediyenin yazılı izniyle Belediye kontrolünde yapılacaktır. Yapılan değişiklikler veya herhangi bir sebeple taraflarca fesih halinde kira süresi bitiminde veya kira akdinin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde belediyeye kalacak olup kiracı hiç bir hak iddia edemeyecektir.