DUYURULAR

İlan Reklam ve Tabela Yönetmeliği

                                                                  T.C.

                                        EZİNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                                    Plan, Bütçe ve Kesin Hesap Komisyonu

 

 

                                 

KARAR NO:2015/1                                                                                           19/02/2015

        

 

                                           EZİNE BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

 

 

 KARAR :Belediye Meclisimizin 04/02/2015 tarih ve 2015/25 ‘nolu kararı çerçevesinde  İlan Reklam ve Tabela Yönetmeliğinin hazırlanması için 19/02/2015 Perşembe günü Saat 14.00 ‘de Belediyemiz Zabıta Amirliği odasında toplanan komisyonumuz, 35 maddeden oluşan aşağıdaki İlan Reklam ve Tabela Yönetmeliğini hazırlayarak oybirliği ile karara bağlanmıştır.

 

 

 

 

T.C.

EZİNE BELEDİYESİ

İLAN REKLAM VE TABELA YÖNETMELİĞİ

 

AMAÇ

 

Madde 1 : Ezine Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde ilan, reklam ve tanıtım araçlarının yol açtığı görsel kirlilik, güvenlik ve bilgilendirme  sorunlarını ortadan kaldırmayı  reklam asma ve ticari tabela kullanımını düzenlemeyi ve bu işleri yapan gerçek tüzel kişilerle özel ve kamu tüzel kişilerinin uymaları zorunlu esasları belirlemeyi amaçlar. 

 

KAPSAM

 

Madde 2: Bu yönetmelik  Ezine Belediyesi  yetki görev ve sorumluluk alanları ve mücavir alanları kapsar.

 

HUKUKİ DAYANAK

 

Madde 3: Bu yönetmelik  5393 sayılı Belediye Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 2863-3386 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun ilgili mevzuat hükümlerinin Belediyelerin yetki görev ve sorumluluklarını belirleyen hükümleri doğrultusunda hazırlanmıştır.

 

TANIMLAR

 

Madde 4:

            a) Bu Yönetmelikte geçen terimler.

            b) Belediye                 :Ezine Belediyesi

            c)İlan                          :Ticari amaçlı olmayan duyuru veya bilgilendirme elemanlarını,

            d)Reklam                    :Her türlü ticari ilanı,

            e)Reklam Veren         :Ürettiği yada pazarladığı ürünün hizmetin tanıtımını yaptırmak, satışını arttırmak veya imaj oluşturulup güçlendirmek amacıyla hazırlattığı, içinde firmasının veya ürün hizmet markasının yer aldığı reklamları yayınlatmak, dağıtmak veya başka yollarla sergilemek üzere bedel ödeyen kişi veya kuruluşu,

            f) Reklam Kuruluşu    :Reklamı hedef kitleye ulaştıran iletişim kanallarının veya her türlü reklam taşıyan aracın sahibi, işleticisi veya kiralayıcısı olan gerçek veya tüzel kişi,

            g) Reklam Ajansı        :Reklamları verenin duyduğu ihtiyaç doğrultusunda ve onun onaylayacağı biçimde hazırlayan ve reklam veren adına yayınlanmasına aracılık eden ticari iletişim uzmanı gerçek ve tüzel kişi.

            h)Tanıtım                    :Bir kimsenin veya kuruluşun tanınmasını sağlamaktır.

 

İZİN VERME YETKİSİ

 

Madde 5: Bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Belediye Başkanlığı, Belediye mücavir alanlar dahilindeki kamunun ortak kullanım alanı olan meydan, bulvar, cadde ve ana yollardaki sabit reklam asma panolarına, ilan asma yerlerine, yollara konan reklam toplu taşıma araçlarına ve diğer araçlara konan ilan reklam ve tanıtım elemanlarına izin vermeye yetkilidir.

İZİN MERCİİ

 

Madde 6:  Yönetmelik doğrultusunda izin için, izin verilen firma adı ve adresi ilan ve reklam tanıtım levhalarının konulacağı yer, şekil, ebatları, cinsi, niteliği ve konma başlangıç ve bitim tarihini içeren onaylı izin belgesi Belediyece düzenlenir. Zabıta Amirliğince İzin verilen mükellef reklam beyannamesini Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne vererek reklam vergisi ödendikten sonra izin verilen yere reklam aracı konulur.

İlan reklam ve Tanıtım Elemanlarını asmak veya dikmek için Belediyeye aşağıdaki belgelerle başvurması gerekir.

-Dilekçe

-Adres belirtilen kroki

-Reklam metin yazısı

-Proje

            -Beyanname

 

Madde 7: Sokak, Cadde, Bulvar ve Kapı Numaraları Bilgilendirme Tabelaları

 

7.1. Mevcut sokak ve caddelerde, eski sokak isimleri ile sokak numaraları bir arada bulunduran tabelalar kullanılır.

 

7.2. Sokak, cadde ve bulvarlar ile meydan ve parkların isim tabelaları Belediye Zabıta Amirliğince belirlenen yerlere asılır. Belediye Zabıta Amirliğince bu tabelaların malzeme cinsini ve ölçümlerini tespit eder.

 

7.3. Parsellerde kapı numaralarının belirlenmesi belediyece yapılır.

 

Madde 8: Yön ve Yer Gösteren Bilgilendirme Tabelaları

 

8.1. Yön ve yer gösteren tabelalar uygun olarak belediye tarafından hazırlanan norm, form ve standartlara göre düzenlenir.

 

8.2. Yerinin bilinmesi önem taşıyan kamu kurum ve kuruluşları, turistik ve kültürel amaçlı işletme ve yerler, sağlık kurum ve kuruluşlarının yer ve yön gösteren tabelaları, belediye tarafından gösterilen yerlere ilgili kurumlar tarafından asılır.

 

8.3. Kara yollarının trafik yol ve işaret tabelaları belediye sınırları içinde üst geçitler ve kent mobilyaları üzerinde asılamazlar. Zorunlu hallerde belediyeden izin alınır.

 

Madde 9: Teknik Alt Yapı Bilgilendirme ve Uyarı Tabelaları

 

9.1.Teknik alt yapı uygulamasının yapıldığı yere, o çalışmayı yapan kuruluş tarafından, çalışmanın başladığı andan itibaren, trafik emniyeti ve can güvenliği yönünden gerekli olan ışıklı ve ışıksız uyarı işaretleri uluslararası sembollere (piktogramlara) uygun olarak yerleştirilir.

 

9.2. Uyarı işaretleri çalışmanın bitimine kadar çalışma yerinde bulundurulur.

 

 

 

 

Madde 10: Toplu Ulaşım Araçlarının Üzerinde Yapılacak İlan ve Reklamlar

 

Toplu ulaşım araçlarının üzerinde yapılacak ilan ve reklamlar için Belediye izni ile uygulama yapılabilir.

 

Madde 11: Otobüs Durakları İlan ve Reklam Panoları

 

Belediye sınırları içindeki tüm otobüs duraklarının yerleri Belediyece belirlenir ve bu noktalarda Belediyece hazırlanan projeye uygun olarak açık ve kapalı duraklar yaptırılır. Belediyece yaptırılan durakların ilan ve reklam amacı ile ayrılan bölümleri, belediyece kiraya verilir.

 

Madde 12: Totem Bilboard ve ilan panoları

 

Belediye tarafından konut ve ticarethanelerinin görüş açısını kapatmayacak yerlerde ilçe estetiği bozmayacak,  vatandaşların dolaşmasını engellemeyecek şekilde bilboard ve ilan panoları yaptırılır ve kiraya verilir.

 

Madde 13:İş Yeri Tabelaları

 

13.1 iş yeri tabelaları iş yerinin cephe duvarı üzerinde bir adet olarak asılır. İki yada daha çok yola cepheli iş yerlerinde her cephe duvarı için birer adet tabela asılabilir.

 

13.2 Yeme içme yerleri önünde ayaklı tip tabelalar konabilir. Bu tabelalar metal malzeme hariç olup, ebatları en fazla 50x110 cm olacaktır.

 

13.3. İşyeri tabelaları, tabelanın tanıttığı  işyerine ait olacaktır. Ancak işyeri bayii veya distribütör ise bayisi veya distribütör olduğu firmanın adı ve logosu tabelanın üzerinde yer alabilir.

 

13.4. Bankalar ve/veya firmalar tabela ve logolarında Ezine Belediyesi tabela yönetmeliğine uymak zorundadır. Logoların tescilli olması durumunda tabela kullanım projesini Belediyemize vererek ve ilgili tarife bedelini ödeyerek asabilir.

 

13.5. İşyeri tabelaları için Belediye Zabıta Amirliği onayı gereklidir.

 

13.6. Mevcut işyeri tabelalarının değiştirilmesinde Belediye yetkilidir.

 

 

 

Madde 14: Çoklu Reklam Panoları

 

Belediye tarafından kentin uygun yerlerinde şehrin tarihi yerleri ile turistik tesislerini tanıtan çoklu reklam panoları yaptırılır ve kiraya verilebilir.

 

 

 

 

 

 

Madde 15: Sağır Duvarlar  Saçaklar, Tenteler ve  Çatılar Üzerindeki İlan, reklam ve Tabelalar

 

15.1. İlçede bulunan tüm binaların sağır duvarları üzerindeki ilan, reklam ve tabelalar için proje hazırlanarak, Belediye Zabıta Amirliğinden izin alınacaktır. Belediye bunlardan çevreye ve kent estetiğine olumsuz etkisi bulunmayanlara izin verir. İlan Reklam ve Tabela Yönetmeliğinin Meclis Kararına uyularak uygulama yapılacaktır.

 

15.2.Turizm Yapıları: Binanın tamamı tek bir kurum ve kuruluşa ait otel, motel, eğlence merkezi yapılarda kurulacak ve sadece kurumun tanıtıcı logosunu taşıyacak ışıklı-ışıksız,  sabit- hareketli çatı reklamı  için yapıda  kullanılan malzemenin teknik özellikleri, elektrik tesisatı ve statik projeleri ile birlikte, değişik açıdan mevcut durumun  görüntüleri, yapının  çatı katı rölövesi, önerilen  reklamın cepheyle birlikte  görüntüsü  ve  yapının çevresindeki  mekansal özellikleri belirtilen krokiyle Ezine Belediyesine başvurularak Zabıta Amirliği ve gerekli birimlerden alınacak izinden  sonra tesis edilebilir.

 

Zemin üstü 4 kat olan yapılarda çatı tanıtım panolarının en üst seviyesi bina teras çatı döşemesinden maksimum 1.50 m yüksekte bulunabilir ve maksimum 2.50 m2 yüzey alanına sahip olabilir.

 

4 katın üstündeki yapılarda çatı tanıtım panolarının en üst seviyesi bina teras çatı döşemesinden maksimum 2.50 m. yüksekte bulunabilir ve maksimum 3.50 m2 yüzey alanına sahip olabilir.

 

Bina ön cephe yüzeyine, cephe yüzey metre karesinin % 5 ini ve 10 m2 yi geçmeyecek şekilde ışıksız veya ışıklı sadece kurumun logosunun ve isminin yer aldığı tanıtım panosu Ezine Belediyesinin Zabıta Amirliği ile gerekli birimlerden görüşü ve izni alındıktan sonra uygulanabilir.

 

Eğlence yerlerinde reklam panolarının asıldığı yüzeyin % 5 ni ve 5 m2 geçmemek üzere ışıklı pano Belediye Zabıta Amirliğinin onayı ile yapılabilir.

 

 

 

Madde 16: Bahçe Duvarları Üzerindeki İlan, Reklam ve Tabelalar,

 

16.1. Her türlü resmi, özel konut, işyeri veya kamuya açık alanlara ait bahçe duvarları ve korkulukları üzerinde ilan ve reklam amaçlı tabela konulamaz.

 

16.2.Özel konutlar hariç iş yeri veya kamuya açık alanlara ait bahçe duvarları ve korkulukları üzerinde tesise ait tanıtıcı tabela, Belediye Zabıta Amirliğinden izin alınarak yapılabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madde 17: El İlanları

 

17.1 Her türlü amaç için hazırlanmış olan el ilanları; elektrik direkleri, trafolar, otobüs durakları vb. tüm kamu malı tesislere veya özel mülklerin duvarlarına yapıştırılamaz, havadan atılarak dağıtılamaz.

 

17.2. Konut veya iş yerlerinin posta kutularına konulabilir. Ancak konutların ve apartman dairelerin kapılarına ve kapı altlarına bırakılmaz.

 

17.3 Dağıtılacak olan Her türlü el ilanı Belediye Zabıta Amirliği tarafından görülmüş, mühürlenmiş ve ücretlendirilmiş olmalıdır. Gerekli uygulama yapılmadan dağıtılan el ilanları hakkında cezai işlem uygulanacaktır.

17.4  Yukarıdaki belirtilen kurallara uygun olmayan el ilanları dağıtımlarında ilgili yasalardaki cezai yaptırım ve 5.000 adet el ilanı  gideri miktarındaki idare para cezası yaptırımı uygulanacaktır.

 

Madde 18: Bez ve Naylon Afiş, Pankart ve Posterler

 

18.1. Her türlü bez ve naylon afiş, pankart ve posterlerin kamuya ait alanlara ve kamu malı tesislere asılmasına veya yapıştırılmasına izin verilmez.

 

18.2. Ticari amaç taşımayan pankartlar, Belediye Zabıta Amirliğince uygun görülen yerlerde verilecek izne göre asılabilir.

 

18.3. Ticari amaç taşıyan bez ve naylon gibi afişler Belediye Zabıta Amirliğince gösterilerek izin alınarak asılabilir.

 

18.4. Ticari Amaçlı bez afişlerin özel kişi ve Resmi Kuruluşlara ait bina cephesine asılmasına izin verilemez.

 

Madde 19: Sanayi Bölgelerindeki Tabelalar

 

Küçük, orta ve organize sanayi bölgelerinde, iş yerlerini tanıtan çoklu reklam panoları belediyece yaptırılır ve kiraya verilir.

 

Madde 20: Elektrik Direkleri Üzerindeki İlan ve Reklamlar

 

Trafo ve Elektrik direkleri üzerinde; direğin her seviyesinde, ilan, reklam ve tabela asılamaz.

 

Mülkiyeti Teiaş, Belediye ve diğer kurum ve kuruluşlara ait betonarme bina tipi trafolara sıva üstü boyama ile veya duvar üstü giydirme ile süsleme yapılabilir. Ancak; mülkiyeti sahibinin yapacağı projenin Belediye onayı alındıktan sonra uygulama yapılacaktır

 

Madde 21:  Kent Mobilyaları üzerindeki İlan ve Reklamlar

 

21.1.Kent mobilyaları üzerinde izinsiz ilan ve reklam konulamaz.,

 

21.2. Resmi ve özel kurum ve kuruluşların, üzerlerinde kendi reklam ve ilanlarını taşıyan kent mobilyalarının imal ve yerleştirilmesi belediye iznine bağlıdır.

 

 

 

 

Madde 22: Sesli Reklamlar

 

22.1. Her türlü sabit tesis ve/veya araç üzerinde; ses yükseltici elektronik cihazlar veya megafonlarla reklam, duyuru veya seyyar satış yapılmasına zabıtadan izin alınacatır.

 

22.2. Bu tür duyurular sadece, belediyeye ait ses yayın aracı vasıtasıyla yaptırılır.

 

22.3. Kamuya açık alanlarda yapılacak, miting, tören vb. toplantılarda yapılan yayınlar bu hükmün dışındadır.

 

Madde 23:  Ağaç Dibi Koruma Elemanları Üzerindeki İlan ve Reklamlar

 

Kamuya açık alanlarda yer alan ağaçların diplerinde korumaya yönelik olarak yapılan kafes ve benzeri amaçlı unsurların üzerinde ilan ve reklam yapılmasına izin verilemez.

 

Madde 24:    Resmi Kurumlara Ait Tabelalar

 

24.1.Resmi kurumlara ait tabelalar varsa kendi mevzuatına göre yoksa yönetmelik hükümlerine uygun Belediyenin izni alınarak uygulanabilir.

 

24.2.Resmi Kurum ve Kuruluşlara ait reklam panoları bina ön cephe yüzey m2 sinin % 5 ni ve 10 m2 yi geçmeyecek şekilde Belediyenin görüşü ve izni alındıktan sonra uygulanabilir.  

 

Madde 25: Şehir Haritaları

Belediyemiz sınırları içinde yer alacak şehir haritaları belediye tarafından hazırlatılır ve belediyece tespit edilen yerlere konur.

 

Madde 26: İnşaat Tabelaları

 

Belediyemiz sınırları  içinde  devam eden her türlü inşaatta, mal sahibinin, mimarının, statik, mekanik ve elektrik tesisat proje müelliflerinin, yapı denetim kuruluşlarının, müteahhidinin isimleri ile, pafta ada parsel bilgileri ve inşaat ruhsatı numarası ve tarihini içeren en az  0.70/1.00  m,  en fazla  1.00 x2.00 m boyutlarında  bir tabela her kezce  rahat  görülebilecek bir yerde asılı olarak bulundurulacaktır.

 

Madde 27: Kentsel Sit Alanlarında

 

Kentsel Sit Alanlarında ilan reklam Tabelaları için TC Kültür Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 665 sayılı ilke kararına uyulacaktır. Bu alanlardaki tabelalar 1 m2 yi geçmeyen kahverengi zemin üzerine sarı veya tunç rengi ile yazılacak ve Belediye onayına sunularak uygulanacaktır.

           

Madde 28:  Kentsel Çalışma Alanlarındaki İlan, Reklam ve Tabelalar.

  

Belediyemiz sınırları içindeki konut dışı kentsel çalışma alanlarında  her türlü ilan, reklam  için yönetmelik  hükümleri çerçevesinde, Belediye onayı ile uygulama yapılabilir.

 

 

 

Madde 29: Diğer İlan, Reklam ve Tabelalar

 

Bu yönetmelik kapsamında adı geçmeyen her türlü ilan, reklam ve tabela için yönetmelik hükümleri çerçevesinde, belediyenin onayı ile uygulama yapılır. Sağlıkla ilgili Kuruluşlarda Kurumların yönetmelik çerçevesinde Belediyenin onayı ile uygulama yapılabilir.

 

UYGULAMAYA İLİŞKİN GENEL İLKELER:

 

Madde 30:  Reklam ve ticari tanıtım levhaları yürürlükteki mevzuata göre gösterilen kısıtlamalar ile Hükümet, Bakanlıklar veya Milli Güvenlik ve Genel ahlak yönünden konulan ilke ve uygulamalara uymak zorundadır.

 

30.1. Reklamlarda dil, ırk, cinsiyet, din ve mezhep üzerinde ayrımcılık kurulamaz. Şiddet hareketlerine yol açıcı destekleyici ve özendirici unsurlar içermez.

 

30.2. Asılacak veya konulacak olan levha veya panonun düşmesi halinde ortaya çıkacak olan zararlardan ve bu zararların karşılanmasından iş yeri sahibi sorumludur.

 

30.3. Yönetmelikte belirtilen hükümlere aykırı olan, bozulan veya tahrip olan her türlü tabela ve levhalar yazılı uyarıya istinaden, yazılı uyarıda belirtilen hususlarda verilecek süre içerisinde yerine getirilmemesi halinde görsel ve çevresel kirliliğine neden olmaması için Belediye tarafından kaldırılacaktır.

 

30.4. Ayrıca sabit reklam asma panolarının ve diğer tanıtıcı tabelaların bakım ve onarımlarının yapılmaması durumunda belediyece reklam firması veya sahibi uyarılacaktır.

15 gün içerisinde gereken yapılmazsa tanıtıcı tabela levhalar Belediyece kaldırılacak tüm masraflar %20 fazlasıyla reklam sahibinden tahsil edilecektir.

 

30.5. Yılbaşı bayram gibi özel günler ve arifelerinde bina işyerleri süresi 15 günü aşmamak şartı ile ışıklı veya ışıksız özel süslemeler yapabilir.

 

30.6. Ticari birimlerinin tanıtıcı levhaları reklam amaçlı tabelaları açık alanlardaki kamuya ait levha veya tabela üzerinde yer almaz.

 

30.7. İlçenin görüntüsünü bozacak doğal ve tarihi çevrenin algılanmasını engelleyecek şekilde ve boyutta reklam konulamaz.

 

30.8. Tanıtım ilan ve reklam elemanları birbirinin görüntüsüne engel olacak şekilde yerleştirilemez, ağaçların üzerine hiçbir reklam panosu, tabelası vb. ile bez afişlerin asılmasına izin verilemez.

 

30.9. Erişme kontrollü yolların (otoyol) güzergah çevresinde karayolları kamulaştırma sınırları içinde ve dışında otoyol trafiğini etkileyen yerlerde ilan, reklam, tanıtım vb. elemanların ilgili Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün uygunluk görüşü alınmadan konulmasına izin verilemez.

 

 

 

 

 

Madde 31: Denetim Yetkisi

 

31.1. Belediye sınırları ve mücavir alanları içerisinde meydanlar, caddeler, bulvarlar ve anayollarda bu yerlere cephelerine bakan yapıları ile şehrin görüntüsünü etkileyen her türlü yerler, yapılar ve nakil vasıtaları üzerine tanıtım ve reklam amacıyla çizilerek yapıştırılarak yapılan resimler, asılmak veya dikilmek suretiyle konan her türlü panolar, reklam kuleleri, elektrikli gösteriler, dükkan vitrinleri, araç üstü reklamlar ve bunun gibi tanıtım elemanları denetlenir.

 

31.2. Bu yönetmelik hükümlerine aykırı veya izinsiz konan ilan reklam ve tanıtım elemanları Belediye Zabıta Amirliğince tespit edilerek cezai müeyyide uygulayarak kaldırtılır.

 

31.3 Vergi denetimi de 2464 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü elemanlarınca yürütülür.

 

31.3. Teknik ve estetik yönden denetim Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılır.

 

 

Madde 32: Bu Yönetmelik Hükümlerine Aykırı ve İzinsiz Konan Reklam ve Tanıtım Elemanları

 

32.1 Reklam araçları kamu mülkü üzerinde bulunuyorsa 5393 sayılı Kanunun 15. maddesi (b) bendi hükümleri uygulanır. Uygunsuz konulanlara 3194 sayılı kanun hükümleri uygulanır. Reklam elemanlarını uygunsuz yerlere koyanlar için 1608 sayılı kanuna göre ceza uygulanır. İlan reklam vergisi tahsili için 2464 sayılı Belediye Gelirleri kanunu, 213 sayılı Vergi usul Kanunu hükümleri uygulanır.

 

Madde 33: Yürürlük

 

33.1. Bu yönetmelik Ezine Belediye Meclisince kabul ve usulüne uygun olarak ilan edildikten sonra yürürlüğe girer.

 

Madde 34: Yürütme

 

34.1Bu yönetmelik Ezine Belediye Başkanı tarafından yürütülür.

 

GEÇİCİ HÜKÜMLER

 

1- Bu yönetmelik hükümleri yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iş yerlerindeki tabelalar 31.12.2015 tarihine kadar uygun hale getirilecektir.

 

 

 

 

Komisyon Başkanı          Başkan V.              Sözcü                        Üye                        Üye

 Ramazan KOCAÖZ      Salih ÖZTEN      Mustafa PİLAN          Bürkan ERCAN       Ferdi SAYIN

 

 

                                           

 

 

                                                        BELEDİYE MECLİSİNE

                                                                       

                                                                19/02/2015       

 

 

                                                          Haluk BABAOĞLU

                                                         Belediye Başkanı