İHALELER

GSM BAZ İSTASYONU YERİ KİRALAMA İHALE İLANI

EZİNE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

GSM BAZ İSTASYONU YERİ KİRALAMA İHALE İLANI

MÜDÜRLÜK/BİRİM : Fen İşleri Müdürlüğü

İLGİLİ ADARE : Cumhuriyet Mah. Org. Nahit Şenoğul Cad. No:2 Ezine/ÇANAKKALE

İLGİLİ TELEFON : 0286 618 10 10

İHALENİN YAPILACAĞI YER : Ezine Belediye Başkanlığı Encümen Salonu

İHALE TÜRÜ : KİRALAMA

İHALE USULÜ : 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre açık arttırma usulü

HİZMETİN YAPILACAĞI YER : Ezine Belediye sınırları

HİZMETİN NİTELİĞİ : GSM Baz istasyonu

  1. İHALE BİLGİLERİ

a) İl/İlçe

ÇANAKKALE/ EZİNE

b) Mahallesi

MUHTELİF YERLER

c) Cinsi

GSM Baz istasyonu

Yıllık Muhammen (Her Bir Baz İstasyonu için) Kira Bedeli

900,00.TL KDV (DokuzYüz TL KDV )

2- Baz İstasyonu Sayısı

1

3- Süresi

5 YIL

4- Geçici Teminat

---

5- Dosya(Şartname Bedeli)

---

6- İhale Tarihi ve Saati

30/03/2021 Saat- 11:00

İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler

Gerçek Kişiler

  1. Nüfus Cüzdanı Sureti
  2. MERNİS Kaydındaki Kanuni İkametgâh Belgesi
  3. Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname
  4. Ticaret ve Sanayi Odasından İletişim işi yaptıklarına dair belge

Tüzel Kişilerden

  1. Şirket yetkilisi olduğuna dair yetki belgesi ve Noter tasdikli imza sirküleri
  2. Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış Ticaret sicil kaydı ve ihale ilan süresinde İletişim işi yaptıklarını gösterir faaliyet belgesinin onaylı sureti
  3. Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname
  4. Temsilci veya Vekilin Kimliği,Posta ile başvuru kabul edilecektir.Bu ihaleye ait ihale hazırlık dosyası İhale gününden bir gün öncesine kadar yukarıda belirtilen dökümanı Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.İhaleye katılacak iştirakçilerin tüm belgeleri hazırlayarak ihale saatinde Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekir.

İLAN OLUNUR