İHALELER

EZİNE İLÇESİ KAPALI PAZARYERİNDE BULUNAN SEBZE-MEYVE REYONU İHALE İLANI

EZİNE İLÇESİ KAPALI PAZARYERİNDE BULUNAN SEBZE-MEYVE REYONUNDA C3, D4, D10, E10, I4, A6,A8,B8,D6,D8,E6, E8, G6, I6, K6-K8 NOLU PERONLAR İLE R28,  R35, R36, R37, R38, R30, R31,R32,R33,R34 NOLU PERONLARIN KULLANIM ALANINA AİT İHALE İLANIDIR.

Aşağıda özellikleri belirtilen, mülkiyeti Belediyemize ait olan taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre “Açık Teklif ” usulüyle 09.02.2021 tarihinde, tabloda belirtilen gün ve saatte Belediyemiz Encümen Salonunda kullanım alanı ihalesi yapılacaktır.

 

1-İhaleye ait Şartname mesai saatleri içinde Belediye veznesine gireceği her ayrı işyeri için 1000,00 TL bedel yatırılarak  Fen İşleri Müdürlüğü'nden temin edilebilir.

2-İhaleye katılmak için istenen belgeler;
a-) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.
b-) Son altı aya ait Kanuni İkametgah.
c-) Son altı aya ait tasdikli Nüfus Sureti.
ç-) Gerçek kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerin son altı aylık kiralama ihalesi için  Noter tasdikli vekaletname örneği.
d-) İstekli Tüzel kişi; Türkiye'de tebligat adres beyanı, Sanayi veya Ticaret Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya  vekaletname.
e-) Taşınmazın ada , parsel ve bağımsız bölüm numarası  yazılı geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu ile şartname bedeli makbuzu.

f) Ezine Belediye Başkanlığına borcu olmadığına dair belge
g-) İsteklilerin ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

 

             4-Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir..

             5-2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri geçerlidir.

             6-Ezine Belediye Başkanlığı ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.

 

 

 

 

 

 

YERİ

TOPLAM

 

S.N

İHALE TARİHİ

SAATİ

DÜKKAN NO

CİNSİ

 

MUHAMMEN  BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

1

09.02.2021

11.00

C3

SEB-MEY

KÖŞE

60.000,00 TL

3.000,00 TL

2

09.02.2021

11.05

D4

SEB-MEY

KÖŞE

60.000,00 TL

3.000,00 TL

3

09.02.2021

11.10

D10

SEB-MEY

KÖŞE

60.000,00 TL

3.000,00 TL

4

09.02.2021

11.15

E10

SEB-MEY

KÖŞE

60.000,00 TL

3.000,00 TL

5

09.02.2021

11.20

I4

SEB-MEY

KÖŞE

60.000,00 TL

3.000,00 TL

6

09.02.2021

11.25

A6

SEB-MEY

ORTA

40.000,00 TL

3.000,00 TL

7

09.02.2021

11.30

A8

SEB-MEY

ORTA

40.000,00 TL

3.000,00 TL

8

09.02.2021

11.35

B8

SEB-MEY

ORTA

40.000,00 TL

3.000,00 TL

9

09.02.2021

11.40

D6

SEB-MEY

ORTA

40.000,00 TL

3.000,00 TL

10

09.02.2021

11.45

D8

SEB-MEY

ORTA

40.000,00 TL

3.000,00 TL

11

09.02.2021

11.50

E6

SEB-MEY

ORTA

40.000,00 TL

3.000,00 TL

12

09.02.2021

11.55

E8

SEB-MEY

ORTA

40.000,00 TL

3.000,00 TL

13

09.02.2021

12.00

G6

SEB-MEY

ORTA

40.000,00 TL

3.000,00 TL

14

09.02.2021

12.05

I6

SEB-MEY

ORTA

40.000,00 TL

3.000,00 TL

15

09.02.2021

12.10

K6-K8

SEB-MEY

ORTA

55.000,00 TL

3.000,00 TL

16

09.02.2021

12.15

R28

TUHAF

KÖŞE

25.000,00 TL

3.000,00 TL

17

09.02.2021

12.20

R35

TUHAF

KÖŞE

25.000,00 TL

3.000,00 TL

18

09.02.2021

12.25

R36

TUHAF

KÖŞE

25.000,00 TL

3.000,00 TL

19

09.02.2021

12.30

R37

TUHAF

KÖŞE

25.000,00 TL

3.000,00 TL

20

09.02.2021

12.35

R38

TUHAF

KÖŞE

25.000,00 TL

3.000,00 TL

21

09.02.2021

12.40

R30

TUHAF

ORTA

20.000,00 TL

3.000,00 TL

22

09.02.2021

12.45

R31

TUHAF

ORTA

20.000,00 TL

3.000,00 TL

23

09.02.2021

12.50

R32

TUHAF

ORTA

20.000,00 TL

3.000,00 TL

24

09.02.2021

12.55

R33

TUHAF

ORTA

20.000,00 TL

3.000,00 TL

25

09.02.2021

13.00

R34

TUHAF

ORTA

20.000,00 TL

3.000,00 TL