İHALELER

Ezine İlçesi Kapalı Pazaryerinde Bulunan Depoların Kiralanmasına Ait İhale İlanıdır.

Ezine İlçesi Kapalı Pazaryerinde Bulunan A9a-A9b-A10-B5 Nolu İşyerleri İle D3-D4-D13-D14-D15-D16-D17-D18 Nolu Depoların  Kiralanmasına Ait İhale İlanıdır.

Aşağıda özellikleri belirtilen, mülkiyeti Belediyemize ait olan taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre “Açık Teklif ” usulüyle 30.12.2020 tarihinde, tabloda belirtilen gün ve saatte Belediyemiz Encümen Salonunda kiralama ihalesi yapılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

S.N

İHALE TARİHİ

SAATİ

DÜKKAN NO

CİNSİ

KAT

M2

MUHAMMEN KİRA BEDEL AYLIK-YILLIK

GEÇİCİ TEMİNAT

1

30.12.2020

11.00

A9/A

İŞYERİ

GİRİŞ

25,00

700,00 - 8.400,00

    3.000,00 TL

2

30.12.2020

11.05

A9/B

İŞYERİ

GİRİŞ

25,00

700,00 - 8.400,00

    3.000,00 TL

3

30.12.2020

11.10

A10

İŞYERİ

GİRİŞ

50,00

1.250,00 – 15.000,00

    3.000,00 TL

4

30.12.2020

11.15

B5

İŞYERİ

2.KAT

80,00

2.500,00 – 30.000,00

    3.000,00 TL

4

30.12.2020

11.20

D3

İŞYERİ

DEPO

32,00

1.000,00 – 12.000,00

3.000,00 TL

5

30.12.2020

11.25

D4

DEPO

DEPO

35,00

1.000,00 – 12.000,00

3.000,00 TL

6

30.12.2020

11.30

D13

DEPO

DEPO

43,00

1.000,00 – 12.000,00

3.000,00 TL

7

30.12.2020

11.35

D14

DEPO

DEPO

37,00

1.000,00 – 12.000,00

3.000,00 TL

8

30.12.2020

11.40

D15

DEPO

DEPO

34,00

1.000,00 – 12.000,00

3.000,00 TL

9

30.12.2020

11.45

D16

DEPO

DEPO

35,00

1.000,00 – 12.000,00

3.000,00 TL

10

30.12.2020

11.50

D17

DEPO

DEPO

42,00

1.000,00 – 12.000,00

3.000,00 TL

11

30.12.2020

11.55

D18

DEPO

DEPO

43,00

1.000,00 – 12.000,00

3.000,00 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. İhaleye ait Şartname mesai saatleri içinde Belediye veznesine gireceği her ayrı işyeri için 1.000,00 TL bedel yatırılarak  Fen İşleri Müdürlüğü'nden temin edilebilir.
 2. İhaleye katılmak için istenen belgeler;
  a-) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.
  b-) Son altı aya ait Kanuni İkametgah.
  c-) Son altı aya ait tasdikli Nüfus Sureti.
  ç-) Gerçek kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerin son altı aylık kiralama ihalesi için  Noter tasdikli vekaletname örneği.
  d-) İstekli Tüzel kişi; Türkiye'de tebligat adres beyanı, Sanayi veya Ticaret Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya  vekaletname.
  e-) Taşınmazın ada , parsel ve bağımsız bölüm numarası  yazılı geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu ile şartname bedeli makbuzu.

f) Ezine Belediye Başkanlığına borcu olmadığına dair belge
g-) İsteklilerin ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

 1. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir..
 2. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri geçerlidir.
 3. Ezine Belediye Başkanlığı ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.
  İlan olunur.

  EZİNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
  İHALE İLANI