İHALELER

Ezine İlçesi Kapalı Pazaryerinde Bulunan A2-A7-A11-B1-B4 No İşyerleri Kiralanmasına Ait İhale ilanı

EZİNE İLÇESİ KAPALI PAZARYERİNDE BULUNAN A2-A7-A11-B1-B4 NOLU İŞYERLERİNİN  KİRALANMASINA AİT İHALE İLANIDIR.

Aşağıda özellikleri belirtilen, mülkiyeti Belediyemize ait olan taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre “Açık Teklif ” usulüyle 27.10.2020 tarihinde, tabloda belirtilen gün ve saatte Belediyemiz Encümen Salonunda satış ihalesi yapılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

GEÇİCİ

S.N

 

İHALE TARİHİ

 

SAATİ

DÜKKAN NO

CİNSİ

KAT

M2

MUHAMMEN KİRA BEDEL AYLIK-YILLIK

TEMİNAT

1

27.10.2020

14.00

A2

İŞYERİ

GİRİŞ

49,00

1.250,00 – 15.000,00

500,00 TL

2

27.10.2020

14.10

A7

İŞYERİ

GİRİŞ

49,03

1.250,00 – 15.000,00

500,00 TL

3

27.10.2020

14.20

A11

İŞYERİ

GİRİŞ

50,55

      1.300,00- 15.600,00

500,00 TL

4

27.10.2020

    14.30

B1

İŞYERİ

       2.KAT

             78,76

      2.500,00- 30.000,00

         1.000,00 TL

4

27.10.2020

    14.40

B4

İŞYERİ

       2.KAT

             48,74

1.250,00 – 15.000,00

          500,00 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. İhaleye ait Şartname mesai saatleri içinde Belediye veznesine gireceği her ayrı işyeri için 1000,00 TL bedel yatırılarak  Fen İşleri Müdürlüğü'nden temin edilebilir.
 2. İhaleye katılmak için istenen belgeler;
  a-) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.
  b-) Son altı aya ait Kanuni İkametgah.
  c-) Son altı aya ait tasdikli Nüfus Sureti.
  ç-) Gerçek kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerin son altı aylık satış ihalesi için  Noter tasdikli vekaletname örneği.
  d-) İstekli Tüzel kişi; Türkiye'de tebligat adres beyanı, Sanayi veya Ticaret Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya  vekaletname.
  e-) Taşınmazın ada , parsel ve bağımsız bölüm numarası  yazılı geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu ile şartname bedeli makbuzu.

f) Ezine Belediye Başkanlığına borcu olmadığına dair belge
g-) İsteklilerin ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

 1. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir..
 2. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri geçerlidir.
 3. Ezine Belediye Başkanlığı ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.
  İlan olunur.

  EZİNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
  İHALE İLANI