İHALELER

Ezine İlçesi Danişment Mah. 281 Ada 1/221 Ada 93-94-96 No'lu Pars. Gayrimenkullere Ait İhale İlanı

Ezine İlçesi Danişment Mahallesi 281 Ada 1 Nolu-221 Ada 96 Nolu- 221 Ada 93 Nolu-221 Ada 94 Nolu Parselde Bulunan  Satışı Yapılacak Gayrimenkullere Ait İhale İlanıdır.

Aşağıda özellikleri belirtilen, mülkiyeti Belediyemize ait olan taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre “Açık Teklif ” usulüyle 27.10.2020 tarihinde, tabloda belirtilen gün ve saatte Belediyemiz Encümen Salonunda satış ihalesi yapılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

GEÇİCİ

S.N

 

İHALE TARİHİ

 

SAATİ

MAHALLE

CİNSİ

ADA

PARSEL

KAT

İMAR

M2

BEDEL

TEMİNAT

1

27.10.2020

11.00

DANİŞMENT

ARSA

281

1

4 KAT

KONUT

24.823,32

6.205.830,00 TL

187.000,00 TL

2

27.10.2020

11.10

DANİŞMENT

ARSA

221

96

4 KAT

KONUT

10.709,56

2.677.390,00 TL

81.000,00 TL

3

27.10.2020

11.20

DANİŞMENT

ARSA

221

93

2-3 KAT

KONUT

24.523,85

6.130.962,50 TL

184.000,00 TL

4

27.10.2020

    11.30

DANİŞMENT

ARSA

221

 94

        ARSA

           ARSA

         19.843,92

          4.266.442,80 TL

       128.000,00 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. İhaleye ait Şartname mesai saatleri içinde Belediye veznesine gireceği her ayrı parsel için 1000,00 TL bedel yatırılarak  Fen İşleri Müdürlüğü'nden temin edilebilir.
 2. İhaleye katılmak için istenen belgeler;
  a-) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.
  b-) Son altı aya ait Kanuni İkametgah.
  c-) Son altı aya ait tasdikli Nüfus Sureti.
  ç-) Gerçek kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerin son altı aylık satış ihalesi için  Noter tasdikli vekaletname örneği.
  d-) İstekli Tüzel kişi; Türkiye'de tebligat adres beyanı, Sanayi veya Ticaret Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya  vekaletname.
  e-) Taşınmazın ada , parsel ve bağımsız bölüm numarası  yazılı geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu ile şartname bedeli makbuzu.

f) Ezine Belediye Başkanlığına borcu olmadığına dair belge
g-) İsteklilerin ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

 1. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir..
 2. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri geçerlidir.
 3. Ezine Belediye Başkanlığı ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.
  İlan olunur.

  EZİNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
  İHALE İLANI