DUYURULAR

Ezine İlçesi Camikebir Mahallesi (PIN: NİP-17018298) 1/5000 Ölçekli İlave Nazım İmar Planı

Plan müellifi Ozan DURMAZ  tarafından hazırlanan Ezine İlçesi Camikebir Mahallesi    (PIN: NİP-17018298) 1/5000 Ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve (PIN: UİP-17172597)  1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince Belediye Meclisimizin 03.06.2021 tarihli toplantısında onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

 

 

PLAN NOTLARI

1. Mevcut Çanakkale-Ezine 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı notları geçerlidir.

 

2. Planda yer almayan hususlarda “3194 Sayılı İmar Kanunu” ve “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği” hükümleri uygulanacaktır.

 

3. Planlama Alanına İlişkin Olarak Çanakkale Valiliği Çevre Ve Şehircilik Müdürlüğünce Onaylı “Plan Yapımına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporunda” Belirtilen Hususlara Aynen Uyulacaktır.

 

4. Parsel içerisinden geçen ve mevsimsel yağışlara bağlı olarak akış olan dere yatağının iptal edilmeyerek, düzenli bir akış imkanıyla mansapta deşarj şartının saplanmasına yönelik gerekli tedbirler alınacaktır.

Diğer derenin de yatağının doldurulmasına veya yatak kesitinin daraltılmasına ve akış rejiminin bozulmasına yönelik faaliyette bulunulmamalıdır. Ayrıca bu derede ileriki yıllarda yapılması muhtemel dere ıslah çalışmaları ile buna bağlı olarak bakım ve işletme çalışmaları için parsel tarafından dere yatağı şevinin zemini kestiği noktadan itibaren en az 10.-m. boşluk bırakılarak, bu alanda kesinlikle yapı yapılmamalı ve olası taşkınlarına karşı gerekli tedbirlerin alınacaktır.

Arıtılmış olsa dahi atık suların, DSİ idaresince inşa edilerek işletmeye açılmış sulama, drenaj, tahliye kanalları veya ıslah edilmiş dere yataklarına deşarjı gerektiği durumda DSİ Kuruluşu tarafından değerlendirilmek üzere ayrıca müracaatta bulunulacaktır.

 

5. Bahse konu parseller 14. Bölge Müdürlüğü yol ağı içerisinde yer alan Çanakkale-Ezine-Ayvacık Devlet Yolu güzergahında Km: 43+900 da yer almaktadır. İlgili güzergahtaki söz konusu parselin bir kısmı kamulaştırma sınırları içerisinde kalmakta olup, kamulaştırma sınırını gösterir plan örneği yazımız ekinde gönderilmektedir. Yapılacak olan Uygulama İmar Planının bu kıstasları göz önünde bulundurularak Yönetmelik hükümlerine uyulması ve bölgede genel olarak stabilite problemlerinin yaşanması nedeniyle yapılacak kazı ve dolgu işlemlerinde yol stabilitesini tehlikeye atmayacak şekilde önlemler alınarak çalışması, Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmeliğin 37. Maddesine göre mevcut toplayıcı yoldan 50 metre sonra bağlantı yapılacaktır.

“Karayolu Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik Hükümlerine uyulacaktır.”

                Karayolu kenarında yapılacak ve açılacak olan, hakkındaki yönetmelikte bahsedilen kurulmak istenen tesise ait belgeler ile idarece uygun görüşü alınmadan inşaat izini verilemez ve inşaata başlatılamaz.

06.01.1998 gün ve 23222 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Karayolu Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelikte belirtilen yaklaşma mesafesi şartları ve ilgili diğer hükümlere uyulacaktır.

                Karayolundan kaynaklanan gürültü kirliliği dikkate alınarak Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’nin (2002/49/EC) ilgili maddelerine göre imar planlarının oluşturulması, gürültü azaltıcı önlemlerin alınacaktır.