İHALELER

EZİNE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ ARSA SATIŞ İHALESİ İLANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK

EZİNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN
TAŞINMAZ ARSA SATIŞ İHALESİ İLANI


140/1,2,3,4,5,6,7 nolu parsellerin m2 ve muhammen bedellerinde değişikliğe gidilmiştir. Yeni şartname ektedir.

Aşağıda özellikleri belirtilen, mülkiyeti Belediyemize ait olan taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre “Açık Teklif” usulüyle, 14/11/2019 perşembe günü saat 10:00' da ilan sırasına göre, Belediyemizde satış ihalesi yapılacaktır.

Satışı Yapılacak Taşınmaz Malların;

No

Mahalle

Cinsi

Ada/Parsel

M2

Muhammen Bedeli

Geçici Teminatı

İhale Saati

1

Dalyan Köyü

Arsa

108/6

445,48

142.553,60               

4.276,61          

10.10

2

Dalyan Köyü

Arsa

108/7

291,30

93.216,00               

2.796,48          

10.20

3

Dalyan Köyü

Arsa

108/8

280,05

89.616,00               

2.688,48          

10.30

4

Dalyan Köyü

Arsa

108/9

269,12

86.118,40               

2.583,55          

10.40

5

Dalyan Köyü

Arsa

108/10

257,89

82.524,80               

2.475,74          

10.50

6

Dalyan Köyü

Arsa

108/11

317,00

98.270,00               

2.948,10          

11.00

7

Dalyan Köyü

Arsa

125/1

298,68

68.696,40               

2.060,89          

11.10

8

Dalyan Köyü

Arsa

125/2

252,52

58.079,60               

1.742,39          

11.20

9

Dalyan Köyü

Arsa

125/3

314,26

72.279,80               

2.168,39          

11.30

10

Dalyan Köyü

Arsa

125/4

567,13

130.439,90               

3.913,20          

11.40

11

Dalyan Köyü

Arsa

125/5

598,95

137.758,50               

4.132,76          

11.50

12

Dalyan Köyü

Arsa

125/6

503,09

115.710,70               

3.471,32          

12.00

13

Dalyan Köyü

Arsa

125/7

495,24

113.905,20               

3.417,16          

12.10

14

Dalyan Köyü

Arsa

125/8

475,53

109.371,90               

3.281,16          

12.20

15

Dalyan Köyü

Arsa

140/1

345,55

110.576,00               

3.320,00          

12.30

16

Dalyan Köyü

Arsa

140/2

296,68

94.937,60              

2.850,00          

13.30

17

Dalyan Köyü

Arsa

140/3

297,48

95.193,60               

2.860,00          

13.40

18

Dalyan Köyü

Arsa

140/4

297,89

95.324,80               

2.860,00          

13.50

19

Dalyan Köyü

Arsa

140/5

298,55

95.536,00               

2.870,00          

14.00

20

Dalyan Köyü

Arsa

140/6

299,02

95.686,40               

2.880,00          

14.10

21

Dalyan Köyü

Arsa

140/7

349,64

111.884,80               

3.360,00          

14.20

 

 

1.İhaleye ait Şartname mesai saatleri içinde Belediye Fen İşleri Müdürlüğü'nden ücretsiz olarak temin edilebilir.
2- İhale 14/11/2019 Perşembe günü yukarıda belirtilen saatte 2886 sayılı yasanın 45.maddesine göre “Açık Teklif Usulü” yapılacaktır.
3- İhaleye katılmak için istenen belgeler;
   

2 . İHALE DOSYASINDA ARANACAK BELGELER

İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

 1. Başvuru dilekçesi,
 2. Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,
 3. Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı  ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır
 4. Geçici Teminat,
 5. Nüfus cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)
 6. Nüfus Müdürlüğünden veya Belediyeden  ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgah Belgesi(Gerçek kişiler için)
 7. Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi
 8. İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna

dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği,

 1. Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,
 2. İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter   tasdikli ortak girişim beyannamesi
 3. Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri
 4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.
 5. İhale yerli isteklilere (T.C Vatandaşı) açık olacaktır.
 6. Şartname alındı makbuzu.
 7. Borcu yoktur belgesi.(Belediyeden alınacak)

          Taşınmazların satış ihalesine teklif verecekler; yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak dosyayı hazırlayarak, 14/11/2019 tarihinde Perşembe günü saat 09.30’a kadar Ezine Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

          Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.


EZİNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İHALE İLANI