İHALELER

EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ TAŞINIR ARAÇ SATIŞ İHALESİ İLANI

EZİNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN
EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ TAŞINIR ARAÇ SATIŞ İHALESİ İLANI


 

 1. Aşağıda bilgileri bulunan, mülkiyeti Ezine Belediyesine ait  toplam 2 adet taşınır aracın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 nci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile (açık arttırma) satış ihalesi yapılacaktır.

Satışı Yapılacak Taşınır Malların;

No

Plaka

Cinsi

Marka

Model

Yılı

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

Tarihi

Saati

1

17 SB 944

Otomobil

Renault

Kangoo EXP. 1,9 D G Confort

2003

İhale Bedeli

:15.000,00 TL(KDV Dahildir)

500,00

30.06.2020

11:00

2

17 SH 006

Otomobil

Volkswagen

Passat 1.6 FSİ  Com. Tipr.

2007

İhale Bedeli : 50.000,00 TL(KDV Dahildir)

1.500,00

30.06.2020

11:20

 

 

 

 1. İhaleye ait Şartname mesai saatleri içinde Belediye Fen İşleri Müdürlüğü'nden 1.000,00 TL bedel ile temin edilebilir.
  2- İhale 30/06/2020 Salı günü yukarıda belirtilen saatte 2886 sayılı yasanın 45.maddesine göre “Açık Teklif Usulü” yapılacaktır.
  3- İhaleye katılmak için istenen belgeler;
     

2 . İHALE DOSYASINDA ARANACAK BELGELER

İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

 1. Başvuru dilekçesi,
 2. Taşınır Mal Satış Şartnamesi,
 3. Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı  ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır
 4. Geçici Teminat,
 5. Nüfus cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)
 6. Nüfus Müdürlüğünden veya Belediyeden  ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgah Belgesi(Gerçek kişiler için)
 7. Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi
 8. İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna

dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği,

 1. Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,
 2. İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter   tasdikli ortak girişim beyannamesi
 3. Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri
 4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.
 5. İhale yerli isteklilere (T.C Vatandaşı) açık olacaktır.
 6. Şartname alındı makbuzu.
 7. Borcu yoktur belgesi.(Belediyeden alınacak)

          Taşınırların satış ihalesine teklif verecekler; yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak dosyayı hazırlayarak, 30/06/2020 tarihinde Salı günü saat 10.30’a kadar Ezine Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

          Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.


EZİNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İHALE İLANI