İHALELER

İlçemiz Camikebir Mah. 43 ada 144 parsel no'da kayıtlı arsa vasfındaki taşınmaz satışı

 

 

İLÇEMİZ CAMİKEBİR MAHALLESİ 43 ADA 144 NOLU TAŞINMAZIN SATIŞ ŞARTNAMESİDİR.

 

 1. Belediye Meclisimizin 07.11.2018 tarih ve 2018/76 no’lu kararı ile satışına karar verilen İlçemiz Camikebir mahallesinde tapunun 43 ada 144 parsel no’sunda kayıtlı 343.92 m2 miktarında arsa vasfındaki taşınmaz  2886 sayılı Devlet İhale kanununun 45.maddesi gereği açık teklif  usulü ihale ile satılacaktır.
 2. İhale 08.01.2019 Salı günü saat:14:00 de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. İhaleye katılabilme şartları için gereken belgeler ihale günü saat 12:00 ye kadar Ezine Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.

 

 1. Taşınmazın muhammen bedeli 103.176,00 TL olup % 18 Katma Değer Vergisi dahil edilmemiştir. Taşınmaz değeri üzerine K.D.V. dahil edilecektir.

 

 1. Taşınmazın  geçici teminat bedeli  muhammen bedelin %3 ü olup 3.095,00-TL en geç ihale günü  saat 12:00 ye kadar ,Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak teslimat müzekkeresi ile T.C. Ziraat Bankası Ezine Şubesindeki Belediye hesabına yatırılacaktır. İhale uhdesinde kalmayanların geçici teminatları en geç 15 gün  içinde geri iade edilir.

 

 1. Taşınmazın geçici teminatı Belediye hesabına yatırılacaktır. Kati teminat %6 olup ihaleden sonra 15 gün içerisinde geçici teminat kati teminata dönüştürülecek, bir ay içersinde de tapu işlemleri yapılacaktır.Yapılmadığı taktirde kesin teminat Belediyeye irad kaydedilir.

 

 1. Arsa bedeli peşin olarak tahsil edilecektir.

 

 1. Encümenimiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte yetkilidir. Encümenin ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

 

 1. Tapu devir masrafları alıcıya aittir.

 

 1. İhaleye katılmak isteyenler geçici teminatı  belirlenen tarih ve saatlere kadar banka teminat mektubu (süresiz, limit içi ve şube limitini gösterir olması gerekmektedir) olarak verilebilecektir.

 

 1. 2886 sayılı yasanın 6.maddesinde yazılı kişiler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

 

 1. İhale aynı gün neticelendirilir veya iptal edilir.

 

 1. İstenilen teminat ve Belgeler:

İhaleye katılacakların, yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi de vermeleri şarttır.

 

 

 

1-Ticaret veya Sanayi Odası belgesi vermesi.

 

—Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya sanayi odasından veya benzeri makamdan, (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge veya noter tasdikli sureti.

—Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) daki esaslara göre temin edecekleri belge.

2-imza sirküleri vermesi.

 

—Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri.

—Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri.

—Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.

 1. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir. Ayrıca ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)
 2. Herhangi bir anlaşmazlık vukuunda Ezine Mahkemeleri yetkilidir.

İş bu  şartname 14 madde olarak  hazırlanmıştır.06/12/2018