DUYURULAR

CAMIKEBİR MAH. 103 ADA 12 NOLU PARSELDE BULUNAN SATIŞI YAPILACAK 130 M2 İŞYERLERİ BAŞVURU İLANIDIR.

EZİNE İLÇESİ CAMIKEBİR MAHALLESİ 103 ADA 12 NOLU PARSELDE BULUNAN  SATIŞI YAPILACAK 130 M2 İŞYERLERİNE AİT BAŞVURU İLANIDIR.

Aşağıda özellikleri belirtilen, mülkiyeti Belediyemize ait olan taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre “Açık Teklif ” usulüyle 15.02.2022 tarih saat 11:30 den itibaren başvuru ve talebe göre tablodaki dükkanların satış işi, tabloda belirtilen gün ve saatte Belediyemiz Encümeni tarafından yapılacaktır.

 

 

EZİNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

CAMIKEBİR MAHALLESİ 103 ADA 12  PARSEL ÜZERİNDEKİ  6 ADET İŞYERİNİN FİYAT LİSTESİ

 

S.NO      BLOK        BAĞIMSIZ BÖLÜM NO     KAT         CEPHE                                      M2                  TOPLAM                     PEŞİNAT-GEÇİCİ

1             D Blok    9 Nolu Bağımsız bölüm     Zemin       Şükrü Köseoğlu Cad.           130               1.365.000,00 TL           409.500,00 TL

2             D Blok  10 Nolu Bağımsız bölüm     Zemin       Şükrü Köseoğlu Cad.           130               1.365.000,00 TL           409.500,00 TL

3             E Blok     9 Nolu Bağımsız bölüm     Zemin       Şükrü Köseoğlu Cad.           130               1.365.000,00 TL           409.500,00 TL

4             E Blok  10 Nolu Bağımsız  bölüm     Zemin      Şükrü Köseoğlu Cad.           130               1.365.000,00 TL           409.500,00 TL

5             F Blok     9 Nolu Bağımsız bölüm     Zemin       Şükrü Köseoğlu Cad.           130               1.365.000,00 TL           409.500,00 TL

6             F Blok  10 Nolu Bağımsız  bölüm     Zemin      Şükrü Köseoğlu Cad.           130               1.365.000,00 TL           409.500,00 TL

 

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait Çanakkale İli Ezine İlçesi Camıkebir Mahallesinde tapunun 103 ada, 12 parsel nosunda kayıtlı 6 adet işyerlerinin vasıflı ve aşağıda ekteki tabloda nitelikleri belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Arttırma usulü ile satılacaktır.

 

  1. Ezine Belediyesi Encümenince ekte listesi belirtilen bağımsız bölüm için 15/02/2022 Salı günü saat 11:30’da başlanacak olup 6 adet işyerlerine başvuru ve talepler bitene kadar bağımsız bölüm numaralarına göre ihale Ezine Belediyesi Encümen Salonunda gerçekleştirilecektir. İhaleye katılabilme şartları için gereken belgeler 15/02/2022 Salı günü saat:11.30’da başlayıp tüm işyerlerine encümenin yeterli gördüğü talep bitimi gerçekleştirilene kadar Ezine Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilecektir. İşyerleri ile ilgili tüm detaya ve çizimlere Fen İşleri Müdürlüğümüzden temin edilebilir.

 

  1. Taşınmaz için yatırılacak geçici teminatı ve ön peşinat bedeli bağımsız bölümün muhammen bedelinin %30’üdür. İhaleye katılmak isteyenler ön ödemeleri belirtilen hesaplara nakit olarak yatıracaktır. Satın alınmak istenen bağımsız bölüm için ek tabloda belirtilen geçici teminat bedeli, Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak teslimat müzekkeresi ile T.C. Ziraat Bankası Ezine Şubesindeki Belediye hesabına 15.02.2022 Salı günü saat:11.30 da başlayıp başvurular bitene kadar devam edecektir. İhale Şartnamesi bedelsiz olarak satın alınabilecektir. Şartname bedeli geri iade edilmeyecektir.

 

  1. 2886 sayılı yasanın 6.maddesinde yazılı kişiler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

 

  1. İstenilen teminat ve Belgeler:

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

 

  1. GERÇEK KİŞİLERDEN : 1-Nüfus cüzdan sureti,

2-İkametgah belgesi,

3-Geçici teminatı yatırdığına dair makbuz,

 

4-Temsil durumunda ;satış ihalesi için noter tasdikli vekaletname ve vekalet

edene ait imza beyannamesi,

 5-Şartname  bedeli makbuzu,

 

 

B) TÜZEL KİŞİLERDEN :

 

1-Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

2-Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü,

 

3-Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

 

4-Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,

 

5-Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

 

6- Geçici teminatı yatırdığına dair makbuz,

 

7-Temsil durumunda; Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

 

8- Şartname bedeli makbuzu,

 

 

C ) ORTAK GİRİŞİM

                İsteklinin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi (İhale üzerinde kaldığı taktirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir. Ayrıca ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesine şahsen veya  vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)

Ezine Belediyesince İlan Olunur.