İHALELER

Belediyemize ait İlçemiz Camikebir Mahallesi Atatürk Caddesi No:22/E’de bulunan...

 

İ L A N                                                       :

 

EZİNE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

1-)Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Camikebir Mahallesi Atatürk Caddesi No:22/E’de bulunan 30 m²’lik işyerimiz 1 yıllığına 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü arttırma sureti ile 27/11/2018 Salı günü saat 14:45'de Belediye Encümeni huzurunda açık teklif usulü arttırma sureti ile kiraya verilecektir.

 

2-)İşyerinin aylık muhammen kira bedeli 530.-TL’sı olup, geçici teminat miktarı 200-TL'sıdır. İhaleye katılacaklar geçici teminatlarını Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacakları teslimat müzekkeresi ile Ezine Ziraat Bankası 11637978–5001 (IBAN 12000100007311637978–5001) no’lu Belediye hesabına 26/11/2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar yatırarak buradan alacakları dekontların da bir nüshasını Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Servisine bir nüshasını da Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü Kalemine teslim edecek olup, ayrıca İhaleye teminat mektubu vermek suretiyle katılacaklarda yine teminat mektuplarını belirtilen sürede vermeleri şarttır.

 

3-)Kira süresi sonunda kira süresinin uzatılıp uzatılmayacağına Belediyemiz encümeni karar verecektir. İşyerinin kira artışı yıllık %10 oranında arttırılacaktır. İhaleye çıkacak yerin şartname ve ekleri 100.-TL’sı karşılığında Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden alınabilecek olup, İhaleye katılacaklar Yerleşim Yeri Belgelerini(Son 1 “bir” ay içinde alınmış), Nüfus Cüzdanı Fotokopilerini, Telefon Numaralarını, varsa Faks Numarası ile Elektronik Posta adresi bilgilerini ihale tarihinden önce Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

 

4-)İstenilen teminat ve Belgeler:

 

İhaleye katılacakların, yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi de vermeleri şarttır.

 

1-Ticaret veya Sanayi Odası belgesi vermesi.

 

—Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya sanayi odasından veya benzeri makamdan, (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge veya noter tasdikli sureti.

—Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) daki esaslara göre temin edecekleri belge.

 

2-imza sirküleri vermesi.

 

—Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri.

—Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri.

—Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.

 

5-)Katılımcılar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname verecektir.

 

6-) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir. Ayrıca ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)