İHALELER

ÇANAKKALE EZİNE GIDA İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜTEŞEBBİS HEYET BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

ÇANAKKALE EZİNE GIDA İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜTEŞEBBİS  HEYET  BAŞKANLIGINDAN  İHALE İLANI

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Çanakkale Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi alanına ait altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale   edilecektir.

 1. İdarenin Adresi                    : Seferşah Mahallesi Adnan Menderes Cad. Mavi Plaza No:4  Kat:3 Daire:2 Ezine /ÇANAK.KALE
 2. İhale konusu yapım  işinin
 1. Niteliği, türü ve miktarı        :  OSB'ne  ait  (136  ha)  yol,  içmesuyu,  atıksu,  yağmursuyu, atıksu  paket arıtma tesisi, Telekom altyapı  şebekesi ve kamera sistemi  inşaatlarından müteşekkil  altyapı  yapım işi
 2. Yapılacağı yer                      : Ezine / ÇANAK.KALE
 3. İşe başlama tarihi                  : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden  itibaren en geç 5   (Beş) gün içinde yer teslimi  yapılarak  işe başlanacaktır.
 4. İşin süresi                             : 30/11/2021 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2019 B.F. ile): 37.134.631,21   TL

f) Geçici Teminatı                       :  1.114.038,94 TL 3- İhalenin

 1. Yapılacağı yer             Sanayi   ve  Teknoloji   Bakanlığı   Yeni   Hizmet   Binası   Mustafa   Kemal Malı.

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Çankaya­ ANKARA

 1. Tarihi ve saati                      : 26/03/2019 - Saat  10.00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: İsteklilerin  ihaleye  katılabilmeleri  için  aşağıda  sayılan  belgeleri  teklifleri  kapsamında sunmaları

gerekir:

 1. Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını  içeren,  İhale  Komisyonu Başkanlığına  hitaben yazılacak başvuru  mektubu.
 2. Mesleki ve Teknik  Yeterliğe İlişkin  Belgeler.
  1. Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek  Odası Belgesi.
  2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu  gösteren  İmza Beyannamesi  veya  İmza Sirküleri.
  3. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli  İmza Beyannamesi.
  4. İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğ ini veya  denetlendiğini  veyahut  yönetildiğini  gösteren, istekli tarafından teklif edilen  bedelin en az%  80'  i oranında  ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin ve bu iş deneyim belgesini  tevsik  amacıyla  belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması  gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, drenaj, gölet ve baraj yapım  işleridir.

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7.  maddesi  kapsamında  değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu  iş veya  benzer işe denk sayılacaktır.  Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.

 1. İdari Şartnamede belirtilen  yapı araçları  ve teknik personele ait  taahhütname.
 1. Ekonomik  ve Mali Yeterliğe İlişkin  Belgeler.
  1. Keşif bedelinin en az % 20 'si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini  ve aynı  oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en  az iki yetkilisinin  imzasını taşımalıdır.)
  2. Bildirim tarihindeki mevduat  ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı  mali durum   bildirimi.
  3. D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait alınası halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
   1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu  gösteren   belge.
   2. Ortağı olduğu veya hissedarı  bulunduğu  tüzel kişiliklere ilişkin  beyanname.
   3. Keşifbedelinin % 3'ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.
   4. Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.
  4. İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

   J) İç Zarf.

   Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı  zarf içerisinde teklif mektubunu  içeren iç zarf

   Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyas ının, en geç ihale günü saat 10.00'a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Malı. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

   İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3'üncü maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

  5. İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.
  6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilece  ktir.
  7. İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Malı. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında veya Çanakkale Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Seferşah Mahallesi Adnan Menderes Cad. Mavi Plaza No:4 Kat:3 Daire:2 Ezine /ÇANAK.KALE adreslerinde görülebilir veya 600 TL karşılığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Malı. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
  8. İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.
  9. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.
  10. KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan  ikincil mevzuat  doğrultusunda  değerlendirilir.
  11. Müteşebbis  Heyet Başkanlığımız, Kamu  İhale Kanununa  tabi değildir.